Bázisintézmény

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény és Általános Iskola 2017 áprilisától viseli az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére beadott pályázat egy többcélú intézmény esetében csak egy intézményegységgel volt lehetséges, így a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegységgel nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye rangot.

A cím elnyerése nagy büszkeséggel tölt el bennünket, mert Budapest és Pest megye egyetlen gyógypedagógiai intézményeként nyertük el a Bázisintézményi elismerést.

A Bázisintézmény jó gyakorlata:

Kapcsolattartó: Jenei Andrea intézményvezető, Venterné Balogh Angelika, intézményegység-vezető

06-1-313-44-64
titkarsag@jegymiai.hu

Bázisintézményi programok

A jó gyakorlat célja átlátható, szervezett, rendezett formában biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók habilitációs-rehabilitációs ellátását az illetékességi körünkbe tartozó befogadó intézményekben. Az utazó gyógypedagógiai hálózati működés megszervezésére irányul a jó gyakorlat, a szervezetfejlesztés és a protokollalkotás segítségével.
A jó gyakorlat alkalmazásával intézményesül és formalizálódik az utazó gyógypedagógiai hálózatban az adminisztráció, a kapcsolattartás, és a szakmai munka folyamata, ami a gyermekek/tanulók ellátásában pozitív szakmai minőségi változást indít el.
A jó gyakorlat újszerűsége abban áll, hogy szervezetté és átláthatóvá teszi a hálózati működést egy belső szabályozási folyamat megvalósításával, melynek külső kontrollja többirányú lehet.
A gyermekek/tanulók a különleges gondozáshoz való joguknak megállapítását követően egy olyan ellátási rendszerbe kerülnek be, ahol az utazó gyógypedagógiai hálózatban dolgozó utazó gyógypedagógusok feladat- és tevékenységrendszere konkrétan meghatározásra került, így a tájékoztatás, információátadás, a gyógypedagógiai habilitációs-rehabilitációs ellátással együtt járó tevékenységek egységesen történnek meg minden intézmény és minden sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló esetében.

A furulya együttesben folyó jó gyakorlat lényege, hogy a sérülés-specifikus fejlesztés mellett teret engedjünk a zenei tehetség kibontakoztatásának, a személyiségfejlesztés egyik aspektusát adjuk, alapot adjunk olyan készségek és képességek elmélyítéséhez, mint metrumérzet, hallásfejlesztés, szem – kéz koordináció, finommotorium fejlesztése, kulturális nevelés, melyekkel elősegítjük az olvasás, írás, matematika alapját képező funkciók kiteljesedését. Így ezzel segítsük sajátos nevelési igényű enyhén értelmi fogyatékos, ép értelmű magatartászavarral küzdő, valamint autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóinkat tanulásukban, személyiségük gazdagításában.

A cigány népismeret tantárgy innovatív didaktikai és módszertani működésére irányul a jó gyakorlat, az általános iskola minden osztályfokán, szervezett tanórai formában, heti 2 alkalommal.
A jó gyakorlat célja, a sajátos nevelési igényű enyhén értelmi fogyatékos, valamint ép értelmű magatartászavarral küzdő, vagy autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók inter -és intraperszonális területeinek fejlesztése, megőrizve és fejlesztve a tanulók roma identitását, komplexen módon valósul meg.
Elemei: Alsó tagozaton: a cigány népismeret tartalmának átadása, elsősorban cselekedtetésen keresztül (dramatizálás, szituációs játékok, megfigyelés, ritmusgyakorlatok, különféle manuális tevékenységek).
Felső tagozaton: megismertetni a tanulókkal a cigányság kulturális, néprajzi, zenei, életmódbeli örökségének jellemző sajátosságait, értékeit. A zene segítségével az irodalmi és a képzőművészeti alkotásokon keresztül bemutatni a cigány emberek szokásait, belső lelki világát, ezáltal segíteni, megérteni a cigányságra jellemző érték-és normarendszert, a cigány kultúra európai kultúrában való elhelyezkedését, erősíteni identitástudatukat.

Jó gyakorlatunk lényege, hogy a sérülés-specifikus fejlesztés mellett, az egyéni bánásmódon alapuló személyiségfejlesztésen és tehetséggondozáson keresztül is támogassuk sajátos nevelési igényű tanulóinkat egyéni tanulási útjukon, továbbá jövőképük kialakításában annak érdekében, hogy egészséges, boldog felnőttként, a társadalom értékőrző és értékteremtő tagjai legyenek.
Hat pedagógusunk tizenkét tehetségműhelyt működtet az 1- 8. évfolyamos tanulók számára az intézmény épületén belül. A programok és fellépések jellemzően külső helyszíneken is megvalósulnak. A tehetséggondozás a műhelyfoglalkozások mellett kiegészül intézményi szintű programok lebonyolításával, amelyek a komplex szabadidős tevékenységek munkaközösség támogatásával valósulnak meg, továbbá magában foglalja a versenyekre való felkészítést is.
Tehetségpontunk 2016 szeptemberétől összehangoltan, az egész intézményre kiterjesztve, protokoll szerint folytatja tevékenységét. Iskolánkban a tehetséggondozó koordinátor vezetésével dolgozó szakmai team irányítja és fejleszti tovább a komplex tehetséggondozó tevékenységet a tanév során folyamatosan.