Tehetségpont

10

Örömmel értesítjük minden kedves tanulónkat, szüleiket, szakmai partnerünket és támogatónkat, hogy intézményünk az idei tanévtől Regisztrált Tehetségpontként folytathatja tehetséggondozó munkáját!

Iskolánkban évek óta végezzük tehetséges tanulók fejlesztését, a tanórai differenciálás mellett az egész napos iskola keretében megvalósuló tehetséggondozó, illetve szakköri alkalmakon. Az elmúlt években fokozatosan bővült az egyes képességterületekre koncentráló fejlesztés, a tanulók sikerélményhez juttatását biztosító foglalkozások száma, mára már lefedi a megjelölt tehetségterületeket. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy gyermekeink rendelkeznek olyan kompetenciákkal, amelyekkel célzott tehetség kibontakoztató fejlesztést követően kiváló eredményeket érnek el valamennyi képességterületen.

9 8

Színvonalas szabadidős tevékenységeket biztosítunk tanulóink számára: sport, furulya (kottából), kézműves műhelyek: néphagyományok, téri és vizuális kultúra, dráma, cigány autentikus hangszerekkel zeneművek feldolgozása, projekt napok, klubnapközik, színházlátogatások, tanulmányi és kulturális versenyek (fővárosi, országos), sportversenyek, szépíró, versmondó, rajzpályázatokon való rendszeres részvétel, iskolai rendezvényeken való aktív szereplések, nyilvános fellépések felkérések alapján (pl. 2013 – Józsefvárosi Pedagógiai Napok megnyitója; 2014 – „Az iskola közös ügyünk.” pályázat lezáró ünnepsége; 2015 – Országos KI MIT TUD?, Soroksári Mikszáth Kálmán Általános Iskola érzékenyítő nap megnyitóján való szereplés).

Tanulóink kimagaslóan jó eredménnyel szerepelnek a művészeti, valamint a kerületi és országos FODISZ sportversenyeken. A tehetséggondozásban résztvevő kollégáink rendelkeznek a tehetségfejlesztés magas szintű műveléséhez szükséges kompetenciákkal és szakmai képzettséggel.

Nevelőtestületünkben a szakpedagógiai és gyógypedagógiai tudással rendelkező szakemberek számos egyéb speciális képzettséggel bírnak (pl. pszichológus, drámapedagógus, zenepedagógus, cigány kultúra és népismeret, népi játszóház vezető, alkalmazott grafikus, fényképészek, média, élménypedagógia, meseterápia, integrált kifejezés – és táncterápia), pedagógiai közösségünkre jellemző a folyamatos szakmai fejlődés igénye. A jelenleg működő tehetséggondozás jó gyakorlata intézményünkben a szakmai munkacsoport által kidolgozásra kerülő tehetséggondozó protokoll alapján összehangoltan valósul majd meg, és más intézmények számára is elérhetővé válik.

7 6

Helyi hatókörű tehetségpontunk tevékenységét elsősorban az intézményünkkel pedagógiai kapcsolatba kerülő tehetséges fiatalokra, szüleikre, a velük foglalkozó szakemberekre, a kerületi önkormányzatra és KLIK-re, a helyi társadalmi szereplőire, civil szervezetekre, egyéb kortárscsoportokra terjesztenénk ki. A korábbi gyakorlatunkhoz hasonlóan, projektjeinket, programjainkat team-munkában valósítjuk meg, amelyben átlátható, egyértelmű feladatmegosztásban, felelősségi körökkel végezzük tevékenységünket. Utazó gyógypedagógiai hálózatunk segítségével a kerület valamennyi iskolájával szakmai kapcsolatot tartunk fenn, így a jövőbeni együttműködés feltételei adottak a 8. kerületi nevelési-oktatási intézmények esetében. A korábbiakban megvalósított projektjeink során több intézménnyel is partneri viszonyt alakítottunk ki (pl. Soroksári Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, Csomópont Alapítvány, Dromara Együttes), amely tanulóink számára integráló környezetet biztosít, pedagógusközösségünknek pedig élénk és intenzív szakmai eszmecserét. Együttműködünk az Országos EGYMI Egyesülettel, immáron második éve sikerrel rendezzük meg a Fővárosi és Regionális Ki Mit Tud? tehetségkutató versenyt. Intézményünket rendszeresen támogatják a 8. kerülethez tartozó felsőoktatási intézmények. Gyakorlóiskolaként együttműködünk az ELTE- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral. Kapcsolatrendszerünket fenntartjuk és folyamatosan bővítjük, számos megkeresést kapunk.

A jelenleg is jól funkcionáló kommunikációs csatornáink mind szakmai partnereink, mind a nyilvánosság felé lehetővé teszik a naprakész információáramoltatást és a kapcsolatfelvételt.

Tehetségpontként nagy hangsúlyt kívánunk fektetni mind a belső, mind a külső tudásmegosztásra, ennek érdekében felelős személyeket jelölünk ki és naprakész internetes felületeket kívánunk működtetni. Az intézményünkre jellemző nyitottságot, a folyamatosan bővülő kapcsolatrendszert tanulóink menedzsment támogatásának és eredményeink, jó gyakorlataink disszeminációjának érdekében kívánjuk kamatoztatni.

Tehetségpontunk specifikus és konkrét programjai

Tehetségpontunk elsősorban a művészeti és sport tehetségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a komplex képességfejlesztés, önismeret, kommunikáció, szociális kompetenciák fejlesztése. A tehetséggondozáson túlmenően biztosítjuk számukra a rekreációs célú, továbbá közösségépítésre és személyiségfejlesztésre lehetőséget adó alkalmakat is. Tervezett programjaink között megjelenítettük hagyományos rendezvényeinket, heti- illetve havi rendszerességű alkalmainkat, továbbá jövőbeni terveinket.

5 4

Rendszeres intézményi alkalmaink

 • Klubnapközi – tematikus foglalkozások
 • Szakkörök:
  • Furulya
  • Sportkör
  • Néphagyomány
  • Művészpalánta
 • Projektnapok
 • Tehetséggondozó foglalkozások
  • Kézműves műhely
  • Szövés
  • Fibula (zeneművek feldolgozása cigány autentikus ritmushangszerekkel)

Évenként megrendezésre kerülő alkalmaink

 • „Egy világ vagyunk” kulturális fesztivál
 • Józsefvárosi Pedagógiai Napok – programbemutatás
 • Hagyományos sportrendezvények (pl. Kihívás napja)
 • Kulturális Szemle (Iskolai, Fővárosi)
 • Fővárosi és Regionális „Ki Mit Tud?”

Folyamatos, a lehetőségek függvényében megvalósuló alkalmaink

 • Versenyekre való felkészítés, versenyeken való részvétel (kulturális, művészeti, sport, tanulmányi területeken)
 • Rajzpályázatokon és kiállításokon való részvétel
 • Fellépések (tehetséggondozó műhelyek szervezett fesztiválokon és alkalmankénti meghívás alapján történő fellépései)
 • Színházlátogatások
 • Múzeumlátogatások
 • Tanulmányi kirándulások

1

Szakmai fejlődést és kapcsolattartást célzó tervezett alkalmaink

 • Szakmai továbbképzéseken való részvétel
 • Szakmai fórumokon való jelenlét
 • Nyílt napokon való részvétel, nyílt napok megrendezése
 • Tehetségpontokkal szervezett műhelymegbeszélések
 • Jó gyakorlat road-show

3 2

A fenntarthatóságot biztosító erőforrások egy része már rendelkezésünkre áll. Tárgyi eszközeink, tehetségfejlesztésre alkalmas helyiségeink adottak. Tevékenységünk fenntarthatóságát, garantált eredményességét saját munkánk ereje adja, a programok megvalósítását professzionális tervezés és kivitelezés, költséghatékonyság jellemzi.

Eddigi tehetségfejlesztő munkánk során az alábbi erőforrások felhasználásával biztosítottuk tevékenységeink, továbbá eredményeink fenntartását:

 • Emberi erőforrások (munkatársaink, egyetemi hallgató gyakornokaink, külső partnerintézményeink tagjai, támogatóink és a közösségi szolgálat önkéntes tevékenysége)
 • Financiális források
  • Pályázati lehetőségek kihasználása
  • Adományok: munkánkat rendszeresen támogatják külső gazdasági szereplők, akiknek számát folyamatosan bővíteni igyekszünk.