2019. Pedagógusnap – kitüntetett pedagógusaink

2019. június 5-én, a VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, Pedagógusnap alkalmából átadásra kerültek a Pedagógusnap alkalmából adható kitüntetések. Mélységesen nagy büszkeséggel tölt el, hogy intézményünk hat kiváló pedagógusa kapott kitüntetést. Nagy szeretettel gratulálok kollégáimnak, örülök, hogy egy ilyen emberileg és szakmailag is kiváló és elhivatott csapat tagja lehetek. Kitüntetett kollégáink: Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetés: Bakó Antalné; Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetés: Kacsala Gabriella, Kovácsné Andréka Zsuzsanna, Märcz Klára, Szeitz Mónika, Varró Péterné

Jenei Andrea, intézményvezető


Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetés 2019.

Bakó Antalné gyógypedagógus munkáját nagy szakmai tudás, igényesség jellemzi. Gyógypedagógusként és zenepedagógusként mélyen elkötelezett a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei, művészeti nevelésében. Tehetséges tanulóival tanulásban akadályozott tanulók számára szervezett számos kerületi és kerületen kívüli versenyen, rendezvényen vesz részt. A versenyeken, megmérettetéseken, fesztiválokon tanulói kimagasló eredményeket érnek el.

A fogyatékos tanulók budapesti és országos kulturális versenyein ének-zene és furulya hangszeres kategóriában csoportjai I. helyezést, arany minősítést kapnak.

Munkavégzését példaértékű pontosság, kollegialitás jellemzi. Az ének-zene tantárgy tanítása kapcsán iskolánk minden osztályát és tanulóját jól ismeri. A gyerekekkel szemben következetes, de nagyon szeretetteljes. A zene, az éneklés megszerettetése alapvető célja tanári tevékenységének, emellett fontosnak tartja a gyakorlatban jól használható ismeretek átadását is.

A gyerekek által elért sikerekkel öregbíti iskolánk és a kerület jó hírnevét.


Miniszter Elismerő Oklevele 2019.

Varró Péterné 1989 óta tevékenykedik tanárként.

Pályáját ruhaipari szakos műszaki tanárként kezdte, majd sok-sok év szakmai oktatás után tért át a gyógypedagógiára. Rögtön tudta, hogy ez az ő hivatása, így elkötelezte magát a gyógypedagógia mellett.

9 éve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa.

Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia és a folyamatos tenni akarás. A habilitációs-rehabilitációs óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, az önmagával szemben támasztott igényesség jellemezi. Arra törekszik, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését. Színesen és élvezetesen tanít.

A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményei vannak. Munkáját a rendszeresség, pontosság és precizitás jellemzi. Szorgalmas, lelkiismeretes pedagógus, aki folyamatosan törekszik arra, hogy kivétel nélkül minden tanulója a képességeinek megfelelő eredményeket érje el. Kivételes emberi tulajdonságai segítik őt abban, hogy a tanulók mellett a befogadó pedagógusokkal és a sajátos nevelési igényű tanulók szüleivel is bizalmon alapuló kapcsolatot tudjon kialakítani.

Több éve kiváló eredménnyel mentorálja a pályájukat kezdő gyakornok kollégákat. Szerencsésnek mondhatja magát az a gyógypedagógus, akinek Mónika a mentora, mert nem csak 2 évre kötelezi el magát a kollégái mellett, hanem utána is figyelemmel kíséri munkájukat, előrehaladásukat. A gyógypedagógus hallgatók, akiknek gyakorlatvezetését vállalja, mind-mind kimagasló szakmai tudásról számolnak be, s ezzel öregbíti intézményünk jó hírét is.

Nagy munkabírású, rendkívül sikeres pedagógus, a nevelőtestület értékes tagja. Nyugodt, megfontolt temperamentumával példa minden kezdő és gyakorló pedagógus számára.


Szeitz Mónika hosszú évek óta dolgozik intézményünkben. Mélyen elhivatott a gyógypedagógiai hivatás iránt, munkáját nagy szakértelemmel és kiemelkedő pedagógiai hozzáértéssel végzi. Szakmai és módszertani gyógypedagógiai tudását folyamatosan továbbfejleszti. Megszerzett ismereteit beépíti pedagógiai munkájába, eredményesen alkalmazza azokat. 5 éve az intézmény szakmai munkaközösségének vezetője. Segítő kézzel irányítja és mentorálja a pályakezdő pedagógusokat, valamint a főiskolai hallgatókat. Osztályfőnöki feladatait odaadó gondoskodással és odafigyeléssel végzi.

Nevelőtestületünk aktív tagja, nyílt magatartása, segítőkészsége, vitalitása miatt kollégái szakmailag elismerik, tisztelik és szeretik.

Megbízható, lelkiismeretes, elhivatott, a sajátos nevelési igényű gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus, mindezen tulajdonságok alapján javaslom a Miniszter Elismerő Oklevele cím adományozására.


Märcz Klára a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Általános Iskola Utazó Gyógypedagógusi Hálózatának gyógypedagógusa, a Terézvárosi Integrációs Munkaközösség vezetője.

40 éve pedagógus, gyógypedagógus.

Pályáját Gyönkön kezdte képesítés nélküli nevelőként 1978-ban. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola szekszárdi kihelyezett tagozatán szerezte meg tanító végzettségét 1982-ben, s kezdett tanítóként dolgozni. Majdnem 30 évig volt tanító, napközis nevelő, s tanított német tagozaton alsós és felsős tanulókat.

2007 óta, 12 éve gyógypedagógus, logopédus.

A gyógypedagógus, pedagógus kollégák és a gyermekek által tisztelt, kedvelt egyéniség, vérbeli pedagógus.

Példás munkafegyelemmel, szorgalommal végzi feladatait. Munkájában elhivatott, bátran és kitartóan néz az új feladatok elébe.

Pályája során dolgozott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, logopédusként pedig sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal.

Szívügyének tekinti a szép magyar beszéd ápolását és tanítását. Személyiségéből árad a segítő, elfogadó attitűd.

A szülők és a gyermekek bizalommal fordulhatnak hozzá, a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésében a befogadó pedagógusokkal hatékony és szoros kapcsolatot alakít ki.

Mentorként a logopédus gyakornokok szakmai felkészültségét támogatja hétről-hétre, gyakorlatvezetőként pedig a logopédus hallgatókat vezeti be az elmélet mellett a mindennapi gyakorlati munka rejtelmeibe, sokszínűségébe.

Gyógypedagógusi munkája mellett szakértőként, tanfelügyelőként is tevékenykedik.

Annak érdekében, hogy továbbadott tudása naprakész legyen, módszertani ismereteit a gyermekeink nevelése érdekében folyamatosan bővíti. Mindig kész az új szakmai kihívásoknak megfelelő továbbképzéseken részt venni, kollégáitól tanulni.

Foglalkozásain játékosság, nyugodt érzelmi légkör, folyamatos fejlesztő munka érvényesül.

Gyermekismerete, gyermekszemlélete mindannyiunkra nagy hatással van. Nevelőtestületünk tagjaként, magánemberként őszinte és segítőkész. Nyílt magatartása miatt kollégái elismerik, tisztelik.


Kovácsné Andréka Zsuzsanna 6. éve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa. A nevelőtestület és a tanulók által tisztelt, kedvelt, vérbeli pedagógus, aki példás munkafegyelemmel, szorgalommal végzi feladatait. Kapcsolata nemcsak a tanítványaival, hanem szüleivel is egyaránt közvetlen, nehézségeikkel, kérdéseikkel bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá. A tanulók testi és lelki egészséges életmódra nevelése keretében folyamatosan vesz részt az intézmény bűnmegelőzéssel és drog prevencióval kapcsolatos projektjeiben, szervezi a tanórán kívüli sport programokat, versenyeket. Az iskolánk hírnevét öregbítve tanulóink érdekében évek óta példamutató tevékenységet végez. Fontos számára az egészséges életmód, a testnevelés és a sport megszerettetése és minél magasabb színvonalon való elsajátíttatása. A testnevelés órákon kívül a tehetséggondozás keretein belül, szabadidős, tömegsport és sportköri foglalkozásokon is rendszeresen szervez programokat. Irányítása alatt a sportoló tanulók évek óta az atlétika, asztalitenisz terén országos versenyekre is eljutottak, ahol a diákok mindig kiváló helyezést értek el.

Megbízható, lelkiismeretes, elhivatott, a sajátos nevelési igényű gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus


Kacsala Gabriella 12 éve gyógypedagógus, 6. éve a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola munkatársa.

Gyógypedagógusi tevékenységeit nagy szakértelemmel és szakmai hozzáértéssel végzi. Pedagógiai munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, mind a befogadó pedagógusok szakmai kiteljesedését.

Kapcsolata nemcsak a tanítványaival, hanem szüleivel is egyaránt közvetlen, nehézségeikkel, kérdéseikkel bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá.

Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállja a helyét és a változások lendületet adnak munkájának. Széles életkori skálán átfogva neveli-oktatja és fejleszti a gyermekeket, óvodától érettségiig képes elvarázsolni a sajátos nevelési igényű tanulókat.

Több éve gyakorlatvezető tanárként is aktív, gyógypedagógus hallgatói magas szintű tudást kaphatnak tőle. Ugyanakkor vallja, hogy a fiatal nemzedéktől legalább annyi impulzust, új tudást kap, mint a hallgatók tőle.

Nyílt kommunikációjú, őszinte és egyenes, az utazó gyógypedagógusok emberi tulajdonságai miatt is tisztelik, elismerik. Pedagógus közösségünk fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel, javaslataival útmutatást ad mindenki számára.

Megbízható, lelkiismeretes, elhivatott, a sajátos nevelési igényű gyerekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus, mindezen tulajdonságok alapján javaslom a Miniszter Elismerő Oklevele cím adományozására.